01

Raad van Bestuur

02

Raad van Toezicht

03

Dit was ons jaar 2020

04

Speerpunten kwaliteit

05

Zuidwester in verhalen

06

Zuidwester in getallen

07

Waar gaan we naartoe?

08

Medezeggenschap

09

Externe visitatie

Werken aan kwaliteit in 2020

In 2020 werkten we binnen Zuidwester aan het thema ‘Binden en Boeien’. Dit thema kwam voort uit de speerpunten van het kwaliteitsrapport 2019, waarin we vaststelden dat Zuidwester zich vandaag moet voorbereiden om de uitdagingen van morgen aan te kunnen. Het wordt een steeds grotere uitdaging om voldoende gekwalificeerde medewerkers te vinden binnen de krimpende beroepsbevolking in Nederland. Daarom moeten we een van onze grootste kapitalen, onze vakbekwame medewerkers, boeien en aan ons weten te binden. Tegelijkertijd wilden we inzetten op het aantrekken van nieuw talent, zodat ook zij ervoor kiezen om bij Zuidwester aan de slag te gaan en gezamenlijk onze ambities waar te maken.

Wat we in 2019 bij het maken van de plannen voor 2020 nooit konden weten, was dat het coronavirus ons jaar flink zou opschudden. Werken aan de veiligheid en gezondheid van onze cliënten en medewerkers werd vanaf maart 2020 prioriteit nummer één.

Gelukkig zijn we als zorginstelling gewend om snel te handelen bij veranderende situaties. De bereidheid om anders te werken was groot. Dankzij de aanwezige kennis binnen Zuidwester konden we ook snel een continuïteitsplan presenteren waarmee we duidelijkheid creëerden over het werken

binnen de nieuwe realiteit. Door samen lerend te verbeteren konden we snel schakelen en met duidelijke informatie naar buiten treden.

Dat neemt niet weg dat het een heel zwaar jaar was, waarin iedereen een stap extra moest zetten en waarin natuurlijk ook de constante angst heerste voor besmetting.

Daarom kan iedere collega binnen Zuidwester en ook iedere cliënt en verwant extra trots zijn dat we in 2020 én de zorgkwaliteit hoog hebben gehouden én alsnog in staat waren om met het thema ‘Binden en Boeien’ aan de slag te gaan.

We zetten stappen in de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers waarmee we in 2021 verder kunnen. We waren ook in staat om in 2020 een grote mijlpaal te bereiken in de vorm van het nieuwe Strategisch Vastgoedplan, waarin we met elkaar kijken hoe onze gebouwen de zorg het beste kunnen ondersteunen.

Daarnaast leerden we van de manier waarop we samen omgingen met het coronavirus. Vooral de samenwerking tussen wonen en dagbesteding biedt mogelijkheden. We kunnen cliënten meer maatwerk bieden en we zoeken uit of we door deze samenwerking ook grotere contracten kunnen aanbieden

aan onze medewerkers. Dat maakt ons een aantrekkelijke werkgever.

Ook de onderlinge samenwerking van medewerkers binnen de teams was een positief punt. Veel medewerkers voelden de veiligheid om met elkaar de coronaregels te bespreken en aan te geven bij welke situaties zij zich wel en niet prettig voelden. Dit goede gesprek binnen een team en binnen de gehele organisatie draagt ook weer bij aan het thema ‘Binden en Boeien’. Wie zich veilig en gehoord voelt op het werk, zal minder snel op zoek gaan naar een andere werkgever. We zijn ons er echter wel van bewust dat, ondanks dit succes, veiligheid een belangrijk thema blijft binnen ons werk.

Ook zijn we ons ervan bewust dat er vooruitgang is geboekt bij een groot deel van de teams, maar dat teams die die vooruitgang niet ervaren, extra aandacht nodig hebben, zodat zij ook kunnen groeien.

In dit rapport lees je wat we in 2020 nog meer hebben gedaan op het gebied van kwaliteit en wat we tot nu toe hebben geleerd van de corona-aanpak.

En we kijken natuurlijk vooruit: welke nieuwe kansen voor kwaliteitsontwikkeling zien we voor 2021?

Liever het ‘Eenvoudig vertelde Zuidwester Kwaliteitsrapport 2020’ lezen?   Hier doe je dat!

Hoofdlocatie Zuidwester

Dwarsweg 40
3241 LB Middelharnis
0187-898888
www.zuidwester.org 

Postadres Zuidwester

Postbus 16
3240 AA Middelharnis
info@zuidwester.org

Welke vorderingen maakten we met de speerpunten van 2020?

Speerpunt 1: Medewerkers binden en boeien

Het speerpunt ‘binden en boeien’ was erop gericht bestaande medewerkers optimaal te ondersteunen in hun werk met de juiste kennis en middelen. Met de huidige krimpende beroepsbevolking wordt het een steeds grotere uitdaging om voldoende gekwalificeerde medewerkers te vinden. De medewerkers die we hebben, willen we dus behouden door een aantrekkelijke werkgever te zijn en een goede werksfeer te creëren.

In 2020 zetten we stappen op dit gebied doordat steeds meer ondersteuningsdriehoeken van zorgmanager, gedragsdeskundige en teamcoach compleet zijn. Hierdoor kunnen we medewerkers goede ondersteuning geven bij hun werk. De teams gaven op hun beurt aan dat de ondersteuning inhoudelijk goed was in 2020. Goede ondersteuning stimuleerde medewerkers om eigen verantwoordelijkheid te pakken en samen als team te kijken waar verbetering en ontwikkeling mogelijk was.

Daarnaast gingen we aan de slag met duurzame inzetbaarheid. We brachten in kaart waar verzuim vandaan komt en hoe we medewerkers kunnen ondersteunen om verzuim te voorkomen. Onder andere met Het Huis van Werkvermogen vergroten we het bewustzijn rond duurzame inzetbaarheid.

In 2020 kregen we een extra uitdaging bij het binden en boeien van de medewerkers. Door de uitbraak van het coronavirus in Nederland kwam er extra druk te staan op alle medewerkers van Zuidwester. Uit een eerste onderzoek onder medewerkers in de zomer van 2020 is gebleken dat de snelle aanpak en duidelijke informatievoorziening werd gewaardeerd. Dit gaf vertrouwen en het gevoel gesteund te worden.

Speerpunt 2: Meer samenhang creëren


Samenhang in de zorgcyclus:

Het speerpunt ‘samenhang in de zorgcyclus’ was erop gericht medewerkers nut en noodzaak te laten inzien van methodisch en integraal werken. Het toepassen van de verschillende onderdelen van de zorgcyclus en het verband daartussen zien, speelde daarin een belangrijke rol. Daarmee wilden we de stap zetten naar meer kwalitatieve verdieping in de zorgcyclus.

In 2020 werden de verschillende onderdelen van de zorgcyclus rond de cliënt steeds meer het logische uitgangspunt van de zorg. Zo nam het aantal ingevulde Mijn Plan-documenten toe en was er vooral een opvallende stijging van het aantal ingevulde Prospectieve Risico Inventarisaties (PRI) te zien.

Daarnaast nam het contact binnen de driehoek in 2020 sterk toe, wat vooral kwam door de coronacrisis. De betrokkenheid van verwanten werd in veel gevallen groter door een grote informatiebehoefte in de onzekere periode. Daarnaast vonden de medewerkers creatieve digitale oplossingen om op afstand contact te houden. Zo werden middelen als Teams, Zoom, videobellen of gewoon het mailen van filmpjes ingezet om contact te houden. Hierdoor was het ook eenvoudiger om contact te onderhouden met verwanten die verder van de locatie af wonen. Dit zijn dus middelen die ook in de toekomst de samenwerking in de driehoek kunnen verbeteren.
Steeds meer teams konden in 2020 steunen op een complete ondersteuningsdriehoek van zorgmanager, gedragsdeskundige en teamcoach. Dit bevorderde in veel gevallen hun zelfverantwoordelijkheid, waardoor steeds meer teams op zoek gingen naar manieren om zich verder te ontwikkelingen door middel van scholing. De ondersteuningsdriehoek kon hen daarbij begeleiden richting het Leercentrum.

Samenhang tussen Dagbesteding, Wonen en Nachtzorg:

Dit speerpunt was gericht op het ontwikkelen van doorlopende 24-uursondersteuning door elkaar te betrekken bij het proces van de zorgcyclus rond de cliënt.

Door de uitbraak van het coronavirus nam de samenwerking tussen Dagbesteding en Wonen een enorme vlucht. Doordat in de eerste coronagolf veel dagbestedingslocaties de deuren moesten sluiten, sloegen de medewerkers van Wonen en Dagbesteding de handen ineen om daar waar mogelijk dagbesteding op de woning aan te bieden. Veel teams geven aan de ontstane samenwerking te willen voortzetten om het meest passende aanbod voor de cliënt te creëren.

Nachtzorg werd ook beter betrokken in de zorgcyclus. Daar waar het multidisciplinair overleg in 2020 doorging, werd ook de nachtdienst steeds vaker uitgenodigd, zodat ook zij konden meedenken over de ondersteuningsvragen rond de cliënt.

Samenhang in het samenspel tussen zorg en ondersteuning:

In de plannen voor 2020 gaven we aan dat het samenspel tussen zorg en ondersteuning concreet kon worden verbeterd door de bereikbaarheid van de Ondersteunende Diensten en het Expertisecentrum Zuidwester te vergroten.

Bij de Ondersteunende Diensten zijn grote sprongen gemaakt in 2020.

De invoering van Topdesk en het inzetten van het Klant Contact Centrum hebben ervoor gezorgd dat medewerkers de Ondersteunende Diensten veel eenvoudiger kunnen bereiken en problemen sneller worden opgepakt.

Voor meer gecompliceerde problemen blijkt het soms nog moeilijk om de juiste persoon te bereiken. Er is echter wel steeds meer overleg tussen Ondersteunende Diensten en de teams in de regio’s om hier oplossingen voor te vinden.

Daarnaast gaven teams ook in 2020 weer aan dat zij soms problemen ervaren doordat de Ondersteunende Diensten op kantoortijden werken en de zorg 24/7 doordraait.

Ook in de bereikbaarheid van het Expertisecentrum zijn stappen gezet. Teams geven aan dat het onder andere eenvoudiger is om afspraken te maken met Logopedie en Fysiotherapie. Ook doorverwijzingen via de gedragsdeskundige verlopen goed.

Door de corona-pandemie kwam er echter grote druk op de medische zorg, waaronder de Medische Dienst, te staan. Met name de bereikbaarheid van de Medische Dienst en de beschikbaarheid van de Arts Verstandelijk Gehandicapten werden door de teams als te beperkt ervaren.

Speerpunt 3: Het goede gesprek voeren

Door het goede gesprek te voeren, wilden we onderling meer begrip creëren en werken aan een nog betere samenwerking met de verschillende onderdelen van Zuidwester. Dit gebeurde in 2020 binnen alle geledingen van Zuidwester.
Doordat steeds meer teams worden ondersteund door een complete ondersteuningsdriehoek van zorgmanager, gedragsdeskundige en teamcoach kwam ook in de ondersteuningsdriehoek het gesprek op gang.

Een complete ondersteuningsdriehoek kan op zijn beurt weer een team optimaal faciliteren in het nemen van meer verantwoordelijkheid, waardoor ook hier de behoefte ontstaat aan het goede gesprek onderling: waar staan we als team voor en hoe gaan we dat bereiken?

Daarnaast spanden zowel de Ondersteunende Diensten als het Expertisecentrum zich in 2020 extra in om met de zorgteams het gesprek aan te gaan over wat we van elkaar verwachten en wat realistisch is.

Tot slot nam door de corona-uitbraak ook het contact en daarmee het goede gesprek met de verwanten toe. Medewerkers hadden hiervoor al de basis gelegd door actief contact te zoeken en onderhouden binnen deze driehoek.

Het goede gesprek werpt zijn vruchten af. Het is geen wondermiddel om problemen op te lossen, maar samenwerkingen versoepelen, waardoor samen naar oplossingen gezocht kan worden. Daarom mag dit speerpunt zeker een vervolg hebben met de belangrijke kanttekening dat het goede gesprek ook gevoerd mag worden als het ‘gewoon’ goed gaat.

Deel deze pagina!
Terug naar boven