01

Raad van Bestuur

02

Raad van Toezicht

03

Dit was ons jaar 2020

04

Speerpunten kwaliteit

05

Zuidwester in verhalen

06

Zuidwester in getallen

07

Waar gaan we naartoe?

08

Medezeggenschap

09

Externe visitatie

Medezeggenschap

Centrale Cliëntenraad

Een 8+ in het cliënttevredenheidsonderzoek voor 2020, dat was het streven van Zuidwester. Hoewel dat cijfer nog niet werd gehaald, zag de Centrale Cliëntenraad, ondanks coronamaatregelen, de tevredenheid over de zorg wel toenemen: ‘We zijn goed op de hoogte gehouden, we zagen dat iedereen deed wat hij moest doen om de zorg door te laten gaan en de samenwerking tussen wonen en dagbesteding pakte voor heel veel cliënten positief uit.’


Aad van Vliet, voorzitter Centrale Cliëntenraad:

“2020 had ook het jaar moeten zijn waarin we werkten aan de verbetering van de cliëntenmedezeggenschap binnen Zuidwester met het oog op de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (WMCZ 2018). We moeten onze medezeggenschap anders inrichten om de cliënten en cliëntvertegenwoordigers meer bij de medezeggenschap te betrekken. Dat wilden we bereiken met beter overleg met de bewonersraden, maar ook door input op te halen uit driehoeksbijeenkomsten.

Het afgelopen jaar kwam de zorgcyclus echter op een lager pitje te staan, waardoor we ook minder input kregen uit de driehoek. De reden was logisch: door de coronamaatregelen kwamen medewerkers minder toe aan de zorgcyclus. Dat is terecht wat ons betreft. De primaire zorg en de veiligheid van de cliënten had even voorrang.

Dagbesteding

We zijn de medewerkers erg dankbaar dat de zorg bleef doorgaan op een hoog niveau. Er werden zelfs nieuwe kansen gegrepen. Zo hadden veel cliënten baat bij de inzet van dagbesteding op de woningen. Dit gaf rust doordat zij ‘s ochtends niet meer de druk voelden om op tijd klaar te moeten zijn voor de dagbesteding.

Dat neemt niet weg dat er ook veel cliënten zijn die weer staan te trappelen om naar een externe dagbesteding te gaan. Dagbesteding had daarom ook in 2020 weer onze aandacht: we streven nog altijd naar inhoudelijk goede dagbesteding die aansluit bij de vraag van de cliënt. Geen tijdverdrijf, maar een manier om je te ontwikkelen.

Aanpak verzuim en huisvesting

Een ander positief punt dat we zagen tijdens de coronacrisis, is het goede contact tussen de CCR en Zuidwester. We werden goed op de hoogte gehouden en betrokken bij besluitvorming. Ondanks de onverwachte wending door de komst van het coronavirus, hebben we gezien dat Zuidwester is blijven werken aan de gestelde doelen. Het aanpakken van het hoge verzuim was zo’n punt. Door de inzet van invallers, ervaren medewerkers meer druk, wat het verzuim weer kan opdrijven. Met maatregelen rond duurzame inzetbaarheid wordt daar nu aan gewerkt.

Ook het nieuwe Strategisch Vastgoed Plan is een stap in de goede richting. Goede zorg vraagt immers om goede huisvesting.

We maken ons wel zorgen over de effecten op de zorg voor de korte termijn. Jarenlang is het vastgoedbudget dat niet werd gebruikt, ingezet om de zorg te verbeteren. Dat bedrag valt nu weg.

2021

We hebben vertrouwen dat de kwaliteit van de zorg van Zuidwester ook in 2021 weer groeit. 2021 wordt het jaar waarin we Route2020 evalueren en dan vooral ook de invoering van de zelfverantwoordelijke teams. Een verandering die voor veel werkdruk zorgde bij de teams.

In 2021 gaan we als CCR verder met het verbeteren van de medezeggenschap. Onder andere door het verstevigen van de driehoek.

Voor het kwaliteitsrapport 2020 vulden cliënten en verwanten een online enquête in. Een middel dat voor herhaling vatbaar is. Door het gebruiksgemak te vergroten, hopen we volgend jaar op een grotere respons. Cliënten en verwanten gaven de kwaliteit van de zorg een ruime 7. Dat is nog niet de 8+ waar we naartoe werken, maar het is wel weer een hoger cijfer dan in 2019. Door als CCR met Zuidwester in gesprek te blijven, kunnen we samen proberen dat cijfer verder omhoog krijgen.”

De reflectie van en interne samenspraak met de CCR op kwaliteit

De CCR vindt het jaarbericht en het kwaliteitsrapport allesomvattend, veelzijdig en ook positief optimistisch. De CCR herkent Zuidwester in de rapportage: het geeft een goede weergave van de dilemma’s. Het laat duidelijk zien dat Zuidwester een organisatie in beweging is, die streeft naar verbetering. Die verbeterpunten worden ook duidelijk verwoord. Het cliëntbeeld is dit jaar in de verhalen minder aanwezig. De CCR doet graag de aanbeveling om in een volgend kwaliteitsrapport de cliënt, en dan ook alle doelgroepen, nog beter naar voren te laten komen.

Wil je meer informatie? Ga naar de pagina van de Centrale Cliëntenraad op onze website.

Jaarverslag CCR Zuidwester 2020

V.l.n.r.: Leen van Winkelhof, Leo Molendijk, Cobie Weiden, Aad van Vliet en Wim Klepper

Ondernemingsraad

Als je goed voor je medewerkers zorgt, hebben je cliënten het ook goed.

Na de verkiezingen startte de OR in 2020 in een bijna geheel nieuwe samenstelling en met een nieuwe structuur. Het doel blijft hetzelfde: het beste voor de medewerkers. ‘Medewerkers zijn het gereedschap van je organisatie. Als je goed voor je medewerkers zorgt, hebben je cliënten het ook goed.’


Frits Nienkemper, voorzitter Ondernemingsraad Zuidwester:

“2020 stond voor ons deels in het teken van kennismaken als nieuwe OR. Na de verkiezingen is bijna de gehele samenstelling van de OR gewijzigd. Begin 2021 deed ook Jan van Hassent een stapje terug als voorzitter. De overige leden kozen mij als nieuwe voorzitter, waardoor ik die functie sinds 1 januari 2021 bekleed.

Medezeggenschap 3.0

Binnen heel Zuidwester drukte corona een stempel op de dagelijkse praktijk. Dat was ook bij ons het geval. Voor 2020 hadden we het doel aan de slag te gaan met het project Medezeggenschap 3.0. In 2019 zochten we een nieuwe structuur waarin we medewerkers van Zuidwester meer gelegenheid konden bieden om invloed uit te oefenen op de eigen werkomgeving en/of de ontwikkeling van Zuidwester. Aan de hand van deze zoektocht is besloten de regionale onderdeelcommissies (OC’s) op te heffen en in plaats daarvan medezeggenschapsgroepen in te stellen voor de behandeling van specifieke onderwerpen of thema’s.

Door de komst van het coronavirus waren fysieke bijeenkomsten niet mogelijk. Het organiseren van online bijeenkomsten stond nog in de kinderschoenen. Daardoor zijn de medezeggenschapsgroepen in 2020 helaas nog niet van de grond gekomen.
Na inhoudelijke dialoog met de Raad van Bestuur en met name de nieuwe bestuurder, is afgesproken dat we in 2021 gaan experimenteren met deze nieuwe vorm van medezeggenschap.

Thuiswerkregeling

Als OR waren we nauw betrokken bij coronabeleid. Daar waar instemming of advies nodig was, konden we snel schakelen. Ook zijn we als OR vertegenwoordigd in het corona kernteam. Een belangrijk onderwerp dat we aankaartten was de thuiswerkregeling. Voor 2020 zijn we met de organisatie overeen gekomen dat de reiskostenvergoeding bleef bestaan als compensatie voor thuiswerkkosten en daarnaast faciliteerde Zuidwester waar nodig een thuiswerkplek. Voor wie geen reiskostenvergoeding krijgt, kwam in 2021 een aparte regeling. Inmiddels is er een tijdelijke thuiswerkvergoeding en zijn we met de organisatie in dialoog over het thuiswerkbeleid.

Duurzaam Inzetbaar

Het project Duurzaam Inzetbaar (DI) was voor ons een belangrijke ontwikkeling. Omdat de OR in 2019 al in focusgroepen heeft gesproken over duurzame inzetbaarheid, waren we in 2020 betrokken bij onderdelen van het project.

Ook in 2021 houden we vinger aan de pols. We hebben ingestemd met het project Duurzaam Inzetbaar, maar moeten ook binnen het project instemming geven voor deelprojecten. Daarbij kijken wij vooral naar de betekenis van de veranderingen voor de medewerker. Medewerkers zijn het gereedschap van je organisatie. Als je goed voor je medewerkers zorgt, hebben je cliënten het ook goed.

2021

In dat kader zijn we in 2021 ook heel erg benieuwd naar de evaluatie van Route2020 en met name het nieuwe besturingsmodel met de zelfverantwoordelijke teams. Zijn er veranderingen nodig op basis van de bevindingen en wat betekenen die veranderingen voor medewerkers? We houden de vinger aan de pols.

Als OR gaan we verder aan de slag met onze eigen ontwikkeling. Alle OR leden hebben inmiddels de WOR cursus doorlopen en voor 2021 staan nog diverse trainingen op de agenda. Medezeggenschap 3.0 is daar vanzelfsprekend een onderdeel van, maar we zetten ook stappen om beter aan te sluiten bij de beleidscyclus van de organisatie. Per 1 juni start een ambtelijk secretaris die ons hierbij kan ondersteunen.

Jaarverslag OR Zuidwester 2020 

Interne samenspraak OR

De ondernemingsraad is onder de indruk van het rapport dat er nu ligt. Het geeft een compleet beeld van de thema’s waar in 2020 ook weer stappen zijn gezet. We zijn trots op de betrokkenheid van de medewerkers van Zuidwester om ook in een lastig jaar toch de schouders met elkaar eronder te zetten.

Het samenspel in de driehoek tussen cliënt, verwant en persoonlijk begeleider is in de praktijk weerbarstiger. Het vraagt om een integrale aanpak, zodat het samenspel binnen de 24-uurszorg nog meer kan

bijdragen aan een kwalitatief Mijn Plan voor de cliënt.

De ondernemingsraad onderschrijft het belang van een goed samenspel tussen het zelfverantwoordelijke team en de ondersteuningsdriehoek. En ziet in de praktijk dat de rol die de zorgmanager hierin pakt vaak bepalend is voor de wijze waarop het samenspel verloopt.

Wat minder sterk in het rapport tot uiting komt en waar Zuidwester wel in investeert is het behoud van medewerkers. Ontwikkeling, scholing en doorgroeimogelijkheden zijn een belangrijk onderdeel van duurzame inzetbaarheid.

Samenstelling OR per 1 januari 2020

– Jan van Hassent (voorzitter)
– Ina Verrijp (secretaris)
– Frits Nienkemper (vicevoorzitter)
– Siska Peeman (vicesecretaris)
– Rian van Eekelen
– Rico van Beveren
– Bas van der Klift
– Karl Snoek
– Jessica Beukelman
– Els Twigt

(Per 1 januari 2021 ruilen Frits Nienkemper en Jan van Hassent van taak. Frits zal voorzitter van de OR worden en Jan de vicevoorzitter)

V.l.n.r.: Natascha Blokpoel (secretaris per 1 juni 2021), Rico van Beveren, Els Twigt, Siska Peeman, Rian van Eekelen, Bas van der Klift, Frits Nienkemper en Jessica Beukelman.

Jan van Hassent, Karl Snoek en Ina Verrijp ontbreken op de groepsfoto.

Deel deze pagina!
Terug naar boven