01

Raad van Bestuur

02

Raad van Toezicht

03

Dit was ons jaar 2020

04

Speerpunten kwaliteit

05

Zuidwester in verhalen

06

Zuidwester in getallen

07

Waar gaan we naartoe?

08

Medezeggenschap

09

Externe visitatie

Waar gaan we naartoe?

Waar leggen we de focus in 2021?

Dankzij regiogesprekken, ingevulde vragenlijsten van cliënten en cliëntvertegenwoordigers en onderzoek naar externe ontwikkelingen in de zorg konden we de kwaliteit van onze zorg in 2020 weer in kaart brengen. Dat geeft ons inzicht in de stappen die we hebben gezet en de stappen die we nog willen zetten om goede zorg te leveren. Zo blijft een thema als ‘de cliënt centraal’ aandacht vragen. Zeker nu de zorgvraag complexer wordt. We zetten al heel grote stappen op dat gebied, maar zien ook dat de cliënt nog meer gehoord mag worden en dat medewerkers goed ondersteund moeten worden om dat te bereiken. Zowel met kennis als met faciliteiten als een goed gebouw. Door teams goed te ondersteunen, kunnen we ook werken aan minder verzuim en meer complete teams. Daarnaast vragen externe factoren om een goede aanpak, zoals de Wet zorg en dwang.

Alle ontwikkelpunten van 2020 vertaalden we naar onderstaande concrete actiepunten die ervoor moeten zorgen dat we in 2021 de kwaliteit van onze zorg nog verder kunnen verbeteren.

1 Werken aan passende zorg voor de cliënten


Borging van de zorgcyclus en bedrijfsvoering
De ondersteuningsvraag van de cliënt moet altijd het uitgangspunt zijn van ons werk. Hier begint de zorgcyclus. Zeker met de steeds complexere ondersteuningsvraag van onze cliënten, biedt de cyclus houvast. De driehoek (cliënt, verwant, persoonlijk begeleider) zoekt naar het meest passende antwoord op de ondersteuningsvraag. We ondersteunen de teams, zowel inhoudelijk als procesmatig, zodat zij de zorgcyclus rond de cliënt op orde kunnen brengen en zorgen voor een gezonde bedrijfsvoering van hun locatie.

Inhoudelijk borgen van zorg en ondersteuning, onder andere door de verkenning van samenwerking met andere partijen
We hebben de ambitie om aanbieder te zijn en te blijven van complexe zorg. Zeker nu hier steeds meer behoefte aan is. Daarom onderzoeken we wat er nodig is om aan die complexe zorgvraag te voldoen. In welke context bieden we zorg en ondersteuning? Welke huisvesting past daar bij? Welke competenties vragen we van onze medewerkers? En hoe ondersteunen we hen om passende zorg te kunnen bieden?

Daarnaast zoeken we samenwerking met andere aanbieders om aanvullende expertise aan onze cliënten te kunnen bieden, zodat steeds meer maatwerk mogelijk is.

Afronden implementatie en borging Wet zorg en dwang
Sinds 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang van kracht. In 2020 deden we aanpassingen om te voldoen aan die wet. In 2021 richten we de aandacht op de juiste toepassing van de wet in de dagelijkse praktijk. Ook kijken we wat de Wet zorg en dwang betekent voor de dagelijkse praktijk in de ambulante zorg.

Ruimte bieden aan innovatie op kleine schaal door inzet van technologie en/of sociale innovatie en inrichting van innovatieproces
Om voorbereid te zijn op de toekomstige complexere zorgvraag kunnen we niet zonder vernieuwing en goed werkende technologie. In 2021 investeren we in systemen en technologieën die cliënten en/of medewerkers ondersteunen. Daarnaast kijken we waar ruimte is voor innovatie binnen Zuidwester door het proces van innovatie te beschrijven en door aan de slag te gaan met innovatie op kleine schaal.

2 Vinden, binden en boeien van medewerkers


Werving & selectie versterken
Goede begeleiding van de cliënten, vraagt om goed en voldoende personeel. We gaan op korte termijn onze werving en selectie centraal organiseren om in een krappe markt goed personeel te kunnen werven. Daarnaast zorgen we dat onze vacaturelijst actueel is en goed vindbaar.

Ons doel is de juiste nieuwe collega te vinden met de juiste achtergrond, kennis en ervaring. En het doel is die collega langere tijd aan ons te binden.

Uitvoering geven aan het programma Duurzame Inzetbaarheid
Op dit moment hebben we een hoog verzuim, hoog verloop en – mede daardoor – hoge kosten voor de inzet van personeel niet in loondienst (PNIL). In 2020 is het programma Duurzame Inzetbaarheid gestart om deze uitdaging gestructureerd aan te pakken.

3 Verder inrichten van een duurzame organisatie en bedrijfsvoering


Realiseren van de ombuiging van exploitatie naar stenen
De afgelopen jaren heeft Zuidwester geld dat voor stenen bedoeld was, deels voor exploitatie ingezet. Het is van belang dat het geld dat bestemd is voor vastgoed daar ook daadwerkelijk voor beschikbaar is, want ook een goed gebouw draagt bij aan goede zorg. Daarom zijn we in 2020 gestart met de juiste verdeling van het geld. In 2021 werken we, onder andere door het efficiënter inrichten en optimaliseren van processen en systemen, toe naar een structurele besparing op exploitatiekosten.

Uitvoering van het strategisch vastgoedplan
In 2020 heeft Zuidwester het strategisch vastgoedplan herijkt. Dit heeft geleid tot een nieuw plan, waarin de doelen van Zuidwester worden vertaald naar ‘stenen’: welke panden zijn nodig om ook in de toekomst de gewenste goede zorg en ondersteuning te kunnen bieden?

In 2021 werken we aan de planvorming voor de daadwerkelijke aanpassing van het vastgoed van Zuidwester in de jaren daarna.

Implementatie integraal cliëntendossier
Met de juiste kennis over de cliënt, kunnen medewerkers betere begeleiding bieden. Daarom wordt begin 2021 de implementatie van het behandeldossier in Cura afgerond. Daardoor kunnen alle behandelaren en medewerkers vanuit de 24-uurszorg en vanuit de administratie in één dossier werken, met uitzondering van het medisch dossier van de cliënt.

Daarnaast wordt gekeken hoe we het cliëntendossier in Cura kunnen optimaliseren door middel van slimme softwaretoepassingen.

De evaluatie Route2020 wordt uitgevoerd
Met het programma ‘Route2020’ gaf Zuidwester de afgelopen jaren vorm aan de nieuwe missie, visie en ambities. De route is afgerond, daarom evalueren we het programma in het eerste kwartaal van 2021. De resultaten van de evaluatie vormen input voor de strategische beleidsontwikkeling voor de periode 2021-2026.

Meerjarenstrategie
In 2021 geven we invulling aan de nieuw op te stellen meerjarenstrategie. Meerdere elementen uit het jaarplan 2021, zoals de inhoudelijke borging van zorg en ondersteuning, het strategisch vastgoedplan en de evaluatie Route2020, bepalen de inhoud van deze strategie.

Deel deze pagina!
Terug naar boven