01

Raad van Bestuur

02

Raad van Toezicht

03

Dit was ons jaar 2020

04

Speerpunten kwaliteit

05

Zuidwester in verhalen

06

Zuidwester in getallen

07

Waar gaan we naartoe?

08

Medezeggenschap

09

Externe visitatie

Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De bestuurswissel, het strategisch vastgoedplan en het binden en behouden van personeel. Ondanks de komst van het coronavirus, zag de Raad van Toezicht dat Zuidwester ook nog ruimte had om andere onderwerpen aan te pakken. In 2020 zijn daarmee veel belangrijke zaken gestart, die in 2021 worden vervolgd.


Leo Schoots, voorzitter Raad van Toezicht Zuidwester:

“De bestuurswissel bood ons als toezichthouders in 2020 een mooie kans voor een frisse blik op de organisatie. Angélique Koevoets startte haverwege het jaar in haar functie. We gaven haar de opdracht de tijd te nemen om goed kennis te maken met de organisatie en zich te laten verwonderen. Haar bevindingen als nieuwe bestuurder zijn zeker gezien de afronding van Route2020 waardevol.
Een opvallende bevinding van de nieuwe bestuurder was de werking van de zelfverantwoordelijke teams. Bij een deel van de teams werkt de nieuwe structuur heel goed, maar bij een deel ook helemaal niet. Dit is dus een belangrijk punt van aandacht in de evaluatie van Route2020.

Binden en boeien

Een ander belangrijk onderwerp was het huisvestigingsplan en met name de borging van de financiering. Daarvoor zijn in 2020 de voorbereidingen gestart met het opstellen van het Strategisch Vastgoedplan.

Een opvallende bevinding in het plan is dat de zorgvraag de komende jaren alleen maar toeneemt. Dit leidt er niet alleen toe dat we ons vastgoed moeten aanpassen, maar onszelf ook de vraag moeten stellen wie die zorg gaat leveren. Er is al een gebrek aan personeel. Daarom moeten we heel veel energie stoppen in het inspireren, opleiden en behouden van

personeel om ook in toekomst aan de vraag te kunnen voldoen. Met het project Duurzame Inzetbaarheid is daar in 2020 een start mee gemaakt. Een belangrijke stap, want ons verzuim ligt nog steeds dik boven het landelijk gemiddelde en dat is al hoog.
Verzuim heeft voor een groot deel te maken met de vraag of je je werk aankunt. Zijn onze mensen genoeg toegerust? Daar moeten we werk van maken.

Corona

We hebben er als toezichthouders voor gekozen goed geïnformeerd te blijven over het coronabeleid, maar ons niet te veel met dit beleid te bemoeien. De bestuurder moet leidend zijn in zo’n situatie. En dat deed de bestuurder goed. Er was een goede crisisstructuur die prima werkte. De hele organisatie verdient dus een groot compliment voor de corona-aanpak.
Tot slot speelden de fusiegesprekken met zorgorganisatie Gors Zeeland in 2020. In goed overleg met beide partijen hebben we besloten de fusiegesprekken te stoppen. Er waren te grote verschillen in de manier waarop we de zorg organiseren. Daarom kiezen we voor een samenwerking in plaats van een fusie.

2021

2021 staat voor ons in het teken van de afronding van het Strategisch Vastgoedplan en met name de financiering van het plan, zodat we kunnen werken aan huisvesting die bij de zorgvraag past.

Daarnaast speelt project Duurzame Inzetbaarheid een belangrijke rol. We moeten ons richten op voldoende goed gekwalificeerd en vitaal personeel.

Tot slot ronden we in 2021 de evaluatie van Route2020 af.

Ondertussen gaat mijn laatste jaar als voorzitter van de Raad van Toezicht in. Voor mij is die periode geslaagd als het ziekteverzuim weer op, of liefst onder, het landelijk gemiddelde ligt. Daardoor zorgen we immers voor voldoende inzetbaar personeel. Maar voorlopig zit ik nog niet in mijn afscheidsmodus. We hebben nog een goed gevuld jaar voor ons liggen.”

Interne samenspraak Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht vindt het een mooi en gedegen rapport. We spreken de complimenten uit voor de integrale aanpak en het niveau van de inhoud, juist in het afgelopen bijzondere jaar. Dit willen we onderstrepen, ook richting alle medewerkers in de organisatie.

Zuidwester is sterk in het benaderen van zorg als dialoog en heeft nadrukkelijk aandacht voor methodisch werken. De effort die hierin wordt gestoken, komt duidelijk naar voren in het rapport. Bijvoorbeeld in de hoge percentages ingevulde Mijn plannen en Dit vind ik ervan!. Dat is, zeker in corona-tijd, echt een compliment waard en een erkenning voor de medewerkers. Het rapport geeft tegelijkertijd ook goed de verbeterpunten aan die er nog zijn binnen methodisch werken.

De Raad van Toezicht geeft tevens als aandachtspunt

mee wel voldoende aandacht te hebben en te blijven houden voor het ultieme doel waar Zuidwester voor staat: waardevol leven en zinvol werk voor de cliënt. Dit is erg vanzelfsprekend voor de organisatie, maar doordat het zó vanzelfsprekend is komt het soms te weinig terug in een dergelijke rapportage. De oproep is om de data die er zijn te gebruiken om te laten zien wat en hoeveel de organisatie toevoegt aan het ultieme doel, dat kan nog net een extra dimensie geven aan dat wat je kwaliteit noemt.

Tenslotte lees je in het rapport ook duidelijk de differentiatie en verschillen in de organisatie. Wat op de ene plek juist een sterk punt is, kan op een andere plek juist een verbeterpunt zijn. De Raad van Toezicht adviseert om deze verschillen nadrukkelijker en meer systematisch in beeld te brengen. Niet zozeer in dit rapport, maar wel in de sturing, zodat je er echt scherper op kan sturen.

Samenstelling Raad van Toezicht per 1 januari 2020

Leo Schoots, voorzitter
Saskia van Opijnen, vicevoorzitter
Peter Nouwens, lid
Tanja ten Berge, lid
Carolien Oppeneer, leerpositie (per mei 2020)

V.l.n.r.: Peter Nouwens, Tanja ten Berge, Leo Schoots, Saskia van Opijnen.
Carolien Oppeneer staat niet op de foto.

De Raad van Toezicht van Zuidwester werkt volgens de principes van de Zorgbrede Governance Code. Door volstrekte openheid over de maatschappelijke posities van de leden is er goed zicht op eventuele tegenstrijdige belangen.

De Raad van Toezicht van Zuidwester bestaat uit vier leden plus een leerpositie en is in 2020 vijf keer bijeengekomen.

Daarnaast waren er bijeenkomsten van de Kwaliteitscommissie en de Auditcommissie en heeft de Remuneratiecommissie functioneringsgesprekken gevoerd met de Raad van Bestuur. Lees meer over de ontwikkelings- en leeractiviteiten van de Raad van Toezicht.

Kennismaken met alle huidige leden van de Raad van Toezicht kan op
deze pagina.

Deel deze pagina!
Terug naar boven